Klasyfikacja odpadów – kryteria

Odpady stanowią nieodłączny element działalności człowieka. Pojawiają się w procesach produkcyjnych, w usługach, w rolnictwie, w żywieniu i służbie zdrowia, a także w gospodarstwach domowych. Z uwagi na różnorodny charakter zostały sklasyfikowane i opatrzone wskazaniami co do utylizacji.

Kategoria: Blog

Różnorodność odpadów

Odpady to wszystkie te substancje, materiały, przedmioty, które powstają w wyniku naszej działalności i nie są już dla nas w żaden sposób przydatne. Zalicza się do nich wszystko: począwszy od wiórów drewnianych, przez opakowania po różnych środkach i produktach, po resztki żywności i zużyte środki chemiczne. Ilość i rozmaitość takich pozostałości jest ogromna, a każde z nich w inny sposób mogą wpływać na środowisko.

Podstawowa klasyfikacja pozwala wyróżnić:

  • odpady biodegradowalne – takie, których biologiczny rozkład następuje samoistnie pod wpływem działania bakterii, grzybów, pierwotniaków i innych drobnoustrojów;
  • odpady niepodlegające biodegradacji – takie, które nawet setki lat mogą zalegać na składowiskach śmieci zanieczyszczając środowisko; wymagają one odpowiedniego zagospodarowania poprzez recykling, utylizację lub inne powszechnie stosowane metody.

Klasyfikacja odpadów – różne kryteria

Wśród powstających w naszym otoczeniu odpadów jedne są całkowicie obojętne dla środowiska, a niektóre mogą powodować poważne skażenia wód podziemnych i gleb. Jeszcze inne stanowią idealne źródło infekcji, a w konsekwencji zagrożenie epidemiami. Eliminowanie takiego ryzyka wymaga stosowania odpowiednich, bardzo rygorystycznych przepisów określających, jak powinna przebiegać utylizacja niebezpiecznych substancji i materiałów. Do takich zaliczają się na przykład odpady medyczne, weterynaryjne, farmaceutyczne, spożywcze czy kosmetyczne. W praktyce stosuje się różne kryteria podziału pozwalające na przygotowywanie szczegółowych wytycznych, dotyczących zasad składowania, przewożenia i utylizacji. Klasyfikacja ogólna wyróżnia 20 grup odpadów. Inne klasyfikacje oparte są o takie kryteria, jak stan skupienia, toksyczność, skład chemiczny, zagrożenie dla środowiska, przydatność do recyklingu.